NƯỚC KHOÁNG CÚC PHƯƠNG

Công ty Cổ phần nước khoáng Cúc Phương  vận hành sản xuất theo: Hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn ISO 9001:2008; Tiêu chuẩn châu Âu CODEX STAN 108–1981, REV.2-2008 …

Thùng  500ml:  75.000/ thùng

Thùng  350ml:  65.000/thùng

Thùng  500ml:  75.000/ thùng

Thùng  350ml:  65.000/thùng